ชื่อ - นามสกุล :นางบุญช่วย วงษ์อินตา
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.โนนแดง
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิก อบต.