ชื่อ - นามสกุล :นายประมวล โนนทะเสน
ตำแหน่ง :รองประธานสภา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.โนนแดง
หน้าที่ในกลุ่ม : รองประธานสภา