ชื่อ - นามสกุล :นางขวราพร หล้าประเสริฐ
ตำแหน่ง :รองปลัด อบต.
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : รองปลัด