ชื่อ - นามสกุล :นางเยาวลักษณ์ สละ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักงานปลัด
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักงานปลัด