ชื่อ - นามสกุล :จ่าเอก สมชาติ กองเกิด
ตำแหน่ง :เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน