ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศุภลักษณ์ สุภีร์
ตำแหน่ง :จ้างเหมาทั่วไป
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักปลัด อบต.
หน้าที่ในกลุ่ม : จ้างเหมาทั่วไป