ชื่อ - นามสกุล :นางปอรลักษณ์ โสภา
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่เก็บรายได้
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กองคลัง
หน้าที่ในกลุ่ม : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน