ชื่อ - นามสกุล :นายบุญจันทร์ ตุ้มวัด
ตำแหน่ง :สมาชิก อบต
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.โนนแดง
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกสภา